נושא: הכנה רוחנית לחג הפסח

ביאור דברים יסודיים בהגדה של פסח

מה הבדל בין ליל פסח לכל יום שמזכירים בו את יציאת מצריים?

מה שורש השיעבוד והגאולה?

מה משמעות שיצאו ברכוש גדול ?