עניין השעיר לעזאזל

כיצד ייתכן שהתורה מצוה להביא שעיר לעזאזל הרי קיים איסורה חמור להקריב קרבן לעבודה זרה?

מהות יום הכיפורים

מה משמעות ביטויים סליחה וכפרה? כיצד פועל הטהרה ביום כיפורים תשפ 29 דקות