קדושה דסדרא | חלק ב

ביאור ס קדושה דסדרא בסוף התפילה. מה הקשר של "ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו" ל קדושה דסדרא ?

קדושה דסדרא | חלק א

כתוב במסכת סוטה שהעולם עומד על קדושה דסדרא שאומרים אחרי התפילה. מה הביאור לאמירה זו, כיצד העולם עומד על זה ?