מבנה הסליחות וביאור יג מידות | חלק א

למה לפני סליחות אומרי "אשרי" ולמה בסוף הסליחות אומר קדיש תתקבל? מה מיוחד באמירת יג מידות ביחס לשאר התפילות? מה היא אופן העבודה המעוררת את הרחמים של יג המידות ? אלול תש"פ 25 דקות