נושא: סיום התפילה

קדושה דסדרא | חלק א

כתוב במסכת סוטה שהעולם עומד על קדושה דסדרא שאומרים אחרי התפילה.

מה הביאור לאמירה זו, כיצד העולם עומד על זה ?

עוד שיעורים על: סיום התפילה